Welcome to Website Bantharntip School                                                          ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านธารทิพย์ครับ

 

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
        หน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน  
พันธกิจ     นโยบาย     เป้าหมาย
เอกลักษณ์ - อัตลักษณ์  สีประจำโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลข้าราชการครูฯ
ข้อมูลนักเรียน 
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

O8 (Q&A)
Q&A (กระดานถาม-ตอบ)

O9 (Social Network)

O10
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การบริหารงาน(การดำเนินงาน)
O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
            ประจำป
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
            งานประจำปี รอบ 6 เดือน
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การบริหารงาน(การปฏิบัติงาน)

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
บริหารงานวิชาการ 
บริหารงบประมาณ
บริหารงานบุคคล 
บริหารทั่วไป


O18 (E-Services)
คลังสื่อออนไลน์โรงเรียนบ้านธารทิพย์
FB : โรงเรียนบ้านธารทิพย์
My Office
School Notes
E-Money
SchoolHealthHero
แบบวัดแววความสามารถพิเศษ (MI-TEST)
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
โปรแกรมแบบปพ.5 ->  ประถม   ม.ต้น

เอกสารประกอบคำร้องต่างๆ
แบบคำร้องขอใบสุทธิ    คลิกที่นี่
แบบคำร้องขอรับเอกสารทางการเรียน
     คลิกที่นี่
แบบคำร้องขอใบปพ.1 คลิกที่นี่
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน คลิกที่นี่
แบบคำร้องขอลาออก คลิกที่นี่
ใบสมัครก่อนประถมศึกษา คลิกที่นี่ 
ใบสมัครประถมศึกษาปีที่ 1  คลิกที่นี่ 
ใบสมัครมัธยมศึกษาปีที่ 1  คลิกที่นี่ 
ใบคำขอใช้อาคารสถานที่ คลิกที่นี่

มุมนักเรียน
แบบฟอร์มโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี Doc  PDF

สถิติผู้เยี่ยมชม


 

 

โรงเรียนบ้านธารทิพย์   กำลังต่อเติมห้องประชุมใต้ถุนอาคารประกายเพชร ซึ่งตอนนี้ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ เช่น หน้าต่าง ประตู สี และอื่นๆ ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชี ธ.กรุงไทย เลขบัญชี 6153151922 ชื่อบัญชีเงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนบ้านธารทิพย์ ซึ่งท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีปี 2566 ได้ 2 เท่าครับ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วยครับ   ภาพกิจกรรม

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านธารทิพย์ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ไปถวาย ณ วัดธารทิพย์ หมู่ที่ 10 ต.บุ่งน้ำเต้า และวัดโพธิ์เย็น หมู่ที่ 2 ต.บุ่งน้ำเต้า   ภาพกิจกรรม


วันที่ 21 กรกฎาคม 2566  โรงเรียนบ้านธารทิพย์  ได้จัดอบรมขยายผลพัฒนาทักษะดิจิทัลและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
ตามโครงการส่งเสริม พัฒนาทักษะดิจิทัลและการเรียนรู้ สู่ Digital Life & Learning ด้วยGoogle Site ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านธารทิพย์  ภาพกิจกรรม

วันที่ 19 กรกฎาคม  2566   โรงเรียนบ้านธารทิพย์   ได้จัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน ประจำปี 2566 ให้กับนักเรียนระดับชั้นม.1-ม.3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันยาเสพติดให้กับนักเรียน ภาพกิจกรรม

วันที่ 5  กรกฎาคม  2566   โรงเรียนบ้านธารทิพย์   ได้จัดกิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ในบริเวณโรงเรียน  ชุมชนรอบโรงเรียน และวัดถ้ำสมบัติ   เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม ประจำปี 2566 ภาพกิจกรรม

วันที่ 26  มิถุนายน 2566  โรงเรียนบ้านธารทิพย์   ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  วันภาษาไทยขึ้น  และวันต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้นโดยได้มีกิจกรรมการอ่านสารต่อต้านยาเสพติด  กิจกรรมการแสดงละคร   การประกวดภาพวาดระบายสี  การประกวดคัดลายมือ  เป็นต้น ภาพกิจกรรม


วันที่ 16  มิถุนายน 2566   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้มาให้ความรู้กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  โรงเรียนบ้านธารทิพย์   ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ ภาพกิจกรรม

วันที่ 8  มิถุนายน 2566  ภาคบ่าย โรงเรียนบ้านธารทิพย์   ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น  ณ  ห้องประชุม อาคารประกายเพชร ภาพกิจกรรม

วันที่ 8  มิถุนายน 2566  ภาคเช้า โรงเรียนบ้านธารทิพย์   ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น  ณ  ห้องประชุม อาคารประกายเพชร ภาพกิจกรรม

วันที่  2  มิถุนายน 2566   บริษัท โรแลนด์ ดิจิตอล กรุ๊ป   ได้บริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(ที่ใช้งานแล้ว) ให้กับทางโรงเรียนบ้านธารทิพย์  เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน   ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ ภาพกิจกรรม

วันที่ 31  พฤษภาคม  2566  ผอ.พนม  ใบภักดี   ได้มอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ให้กับลูกเสือ-เนตรนารี  ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2565  จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ภาพกิจกรรม

วันที่  25  พฤษภาคม 2566   ศน.เปรมยุดา   สายบุญตั้ง   ศึกษานิเทศก์  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  และคณะ ได้มานิเทศการเตรียมความพร้อมในกการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนบ้านธารทิพย์  ภาพกิจกรรม


วันที่ 1 มีนาคม 2566  โรงเรียนบ้านธารทิพย์   ขอเชิญผู้สนใจเข้าใช้งาน แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นสำหรับคนหางานที่กำลังมองหางานที่เหมาะสมกับตนเองซึ่งได้รวบรวมตำแหน่งงานจากภาครัฐและภาคเอกชนไว้ หลายตำแหน่ง โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ลิงก์  https://smartjob.doe.go.th/ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

 

 

 

การบริหารงาน(การให้บริการ)
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
            การให้บริการ

การจัดซื้อจัดจ้าง
(การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ)
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ
     จัดหาวัสดุ
O20 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อ
     จัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
      จัดหาพัสดุรายเดือน
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
      การจัดหาพัสดุประจำปี


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23 นโยบายการบริหารและพัฒนา
      ทรัพยากรบุคคล
O24 การดำเนินการตามนโยบาย
      การบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
      ทรัพยากรบุคคล
O26 รายงานการบริหารและพัฒนา
      ทรัพยากรบุคคลประจำปี


การส่งเสริมความโปร่งใส
(การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ)
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
      การทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      และประพฤติมิชอบ
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      และประพฤติมิชอบ
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
(นโยบาย No Gift Policy)
O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy


การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
(การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน
การทุจริต)
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ


การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
(นโยบาย No Gift Policy)
O36 แผนการป้องกันการทุจริต
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำป


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
(มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม)
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

(O43) แบบวัด EIT